JUDITIN MOST

 

Průbžná zpráva o realizaci projektu Komplexního potápěčsko archeologického przkumu zbytkJuditina mostu v ece Vltavě v Praze

Vypracoval: Mgr. Petr Slezák Kapr Divers, s.r.o., Nám. Svatopluka Čecha 2, Praha 10 10. 2. 2014

 

Ke dni 10. 2. 2014 jsme uskutečnili 3 fáze systematického przkumu dna Vltavy v oblasti bývalého Juditina mostu. Jedná se zatím o sondy a sbr dostateného množství dat, která použijeme pro stanovení optimálního technologického postupu tak, aby byl potápěčsky realizovatelný (v daných podmínkách) a zárovesprávný z hlediska archeologického a historického. Nad odbornou stránkou dohlíží Národní památkový ústav. Przkum bude nadále pokraovat minimálně do konce roku 2015.

S ohledem na počasí, stav viditelnosti, síly proudu v ece a ostatní podmínky pro práci pod vodou, byly doposud realizované práce na projektu rozdleny do několika fází.

 

1. Fáze průzkumu a dokumentace devného dubového roštu, který tvoil základy pilíře Juditina mostu.

V této fázi se podařilo poídit fotodokumentaci základového devného roštu, odebrat vzorek a provést dendrochronologickou analýzu, která datovala odebraný vzorek jako devo pokácené v druhé polovin12. Století. Dendrochronologie je exaktní vdecká metoda urování stáí deva. Letokruhy zkoumaných vzorkse porovnávají se vzorovými adami a datum kácení stromu se tak dá urit s pesností na kalendání rok. Analýza je pílohou této zprávy. Zárovejsme uskutenili povrchový przkum lokality pravdpodobné trasy Juditina mostu u Malostranského behu. Z przkumu vznikla fotodokumentace, kterou jsme předali Národnímu památkovému ústavu.

Kromě devného dubového roštu jsme lokalizovali velké množství opracovaných kamenných kvádr, které mohly být souástí buKarlova mostu, nebo Juditina mostu. Pesné datování vyžaduje odebrání vzork. Zárovejsme objevili a zdokumentovali vtší množství devných pilotvystupujících ze dna, které na nkolika místech tvoí souvislé celky. Piloty mohou být pozstatky devné lávky provizornvybudované po zícení Juditina mostu při povodni v roce 1342.

2. Fáze neinvazivního průzkumu zbytkpilířů ve stední části toku Vltavy.

V této fázi průzkumu jsme se zaměřili na stední ást toku Vltavy. V zájmovém území jsme lokalizovali nkolik kamenných prvknesoucích znaky opracování lidskou rukou. Nkteré z nich tvoily souvislé zdivo. Zdokumentována byla i malta pojící jednotlivé kamenné bloky k soba olovem vylité otvory urené pro železné kramle. Z przkumu vznikla foto a video dokumentace, kterou jsme předali Národnímu památkovému ústavu.

3. Fáze systematického neinvazivního průzkumu vymezené lokality cca 1.300 m2 u Staromstského břehu.

V polovině ledna zaala další etapa przkumu dna Vltavy v Praze v okolí Karlova mostu. Po letech 2010 a 2011, kdy jsme mapovali a dokumentovali zbytky základJuditina mostu na levém behu eky (u Malé Strany), se naše pozornost letos posunula na pravý beh. Cíle této etapy systematického przkumu pesnvymezené lokality poblíž Staromstské mostecké brány byly dva. Jednak najít jakékoli kamenné artefakty související se základy pilířů Juditina mostu, který byl zboen povodní v roce 1342. Druhým cílem przkumu této lokality bylo hledání prvkvýzdoby západního průčelí Staromstské mostecké brány, která byla za ticetileté války odstelována Švédy. Pro przkum byla vybrána lokalita navazující na první oblouk Karlova mostu, který piléhá k západní stranStaromstské mostecké vže (pozn. k východní stranpiléhá ještjeden oblouk, který je však
v technických podkladech ozna
ován jako nultý). Dvod pro výbr této lokality byl kromsnadné dostupnosti a jednoduchého transportu vcí z eky, pedevším fakt, že prostor laguny je chránn skupinou Staromstských mlýn(dnes Novotného lávka) a vliv povodní zde je mírnjší. Zárovetato ást ního dna nebyla v minulosti zásadně upravovaná.

Z průzkumu vznikla foto a video dokumentace, kterou jsme pedali Národnímu památkovému ústavu. Z místa jsme odebrali vzorky kamense zbytky malty a pedali odborníkm z Muzea hl. m. Prahy a NPÚ k další analýze a urení, zda se jedná o prvky Juditina mostu. Celý prostor byl ve spolupráci potápěčů Kapr Divers a pracovníkNPÚ geodeticky zaměřen do katastrální mapy.

Práce probíhaly v hloubkách 2 až 3 metry v teplotě vody 2 st. C.

Na projektu se doposud podíleli:

Mgr. Petr Slezák, Jana Hebejková, Norbert Bidrman, Barbora Svobodová, Ing. Libor ada, Ing. Jakub Laušman, Ing. Miloslav pokorný, Zuzana Blažková, Michal Priputen, Martin Janeek, Ing. Ludmila Mládková za spolenost Kapr Divers.

Ing. Arch. Ondej Šefc, PhDr. Jaroslav Podliska, PhD., PhDr. Zdenk Dragoun, PhD. Za NPÚ. PhDr. Zuzana Strnadová, Mgr. Pavla Státníková, Lucie Šafaíková za MHMP.