Nadace VECTRA 

 

Účel nadace

Posláním Nadace VECTRA je pomáhat jednotlivcům a organizovaným skupinám (zejména mládežnickým skupinám) v rozvoji jejich činnosti zaměřené v souladu s účelem Nadace VE CTRA, stimulovat jejich motivaci k pravádění této činnosti, a to podporou

 • -  historických a archeologických projektů, v rámci nichž je použita speciální technika (potápěčská výzbroj, horolezecká výzbroj apod.), jejichž cílem je obohacení českého a celosvětového kulturního bohatství,

 • -  okrajových sportů, jako jsou jachting, parašutismus, paragliding, jeskyňářství, horolezectví, technické potápění, freediving apod.,

 • -  sportovních projektů spojených sobjevováním divoké přírody, zejmena podpora výzkumných týmů, jejichž cílem je zdolávání nejtěžších přírodních destinací a lokalit,

 • -  projektů, jejichž cílem je průzkum a ochrana divoké přírody, a to zejm. formou aktivit prováděných přímo v přírodě, v rámci nichž jsou realizovány předem naplánované projekty na ochranu divoké přírody,

 • -  publikační činnosti, která přímo souvisí spodporou historických a archeologických, sportovních projektů a projektů na ochranu přírody specifikovaných výše,

 • -  neziskových organizací a rozvoje neziskového sektoru, se zaměřením na podporu nebo realizaci historických a archeologických, sportovních projektů a projektů na ochranu přírody specifikovaných výše.

  Nadace VECTRA naplňuje svůj účel a své poslání prostřednictvím:

  1. a)  grantovéhoprogramu,

  2. b)  organizování stáží,

  3. c)  vzdělávacích programů,

  4. d)  celoživotníhovzdělávání,

  5. e)  podpory vědecké a výzkumné činnosti,

  6. f)  zprostředkovávání technické pomoci,

  7. g)  odborných informací,

  8. h)  vlastních programů nadace.

   Poskytování nadačních příspěvků

  Nadaci lze žádat o poskytnutí nadačního příspěvku pouze na základě písemně vypracované žádosti.

Rozhodnutí o poskytnutí nadačních příspěvků je ve výlučné pravomoci správní rady.

Nadační příspěvek se poskytuje třetí osobě na základě písemné smlouvy a příjemce nadačního příspěvku je povinen použít jej v souladu s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Jinak je povinen nadační příspěvek nebo jeho část vrátit ve lhůtě stanovené nadací.

Osoba, které byl nadační příspěvek poskytnut, je povinna na požádání nadace prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl nadační příspěvek použit.

Účelné a hospodárné využití poskytnutého nadačního příspěvku a plnění stanovených podmínek kontroluje revizor nebo dozorčí rada nadace nebo jiný pověřený člen správní rady nadace.